Alumni Etikai Kódex

Jelen Kódex képzi a Kutató Diákok Mozgalma (a továbbiakban: KutDiák) Alumni tagjainak viselkedési és működési alapját a KutDiák által szervezett eseményeken illetve a KutDiákkal kapcsolatba hozható együttműködések és emberi kapcsolatok során.

1. A KutDiák Alumni tagok etikai alapelvei

KutDiák Alumni tagként feladatit:

 • önkéntes jogkövető magatartást tanúsítva mindenekelőtt a diákok érdekében;
 • a KutDiák iránt elkötelezetten;
 • döntéseink, nyilatkozataink és cselekedeteink súlyának tudatában felelősen;
 • a legjobb tudásunk szerint szakszerűen;
 • döntéseinkben, nyilatkozatainkban és cselekedeteinkben jóhiszeműen és tisztességesen;
 • megjelenésünkben és magaviseletünkben méltósággal és példamutatóan;
 • a személyes példamutatás és az elvárások összhangját tanúsító magatartással;
 • a diákokkal, a tanárokkal, a mentorokkal, a szervezőkkel, a vezetőségi tagokkal, a Kutató Diákokért Alapítvány munkatársaival valamint a Kuratórium tagjaival együttműködve;
 • a diákoknak, a tanároknak, a mentoroknak, a szervezőknek, a vezetőségi tagoknak, a Kutató Diákokért Alapítvány munkatársainak valamint a Kuratórium tagjainak a jogait és jogos érdekeit védve;
 • legfőképpen pedig mindenben lelkiismeretesen

teljesíti.

2. Etikai kódex KutDiák Alumni tagoknak

2.1. Az etikai kódex érvényességi köre

A Kódex érvényességi köre kiterjed minden KutDiák Alumni tag viselkedésére és tevékenységére, valamennyi a KutDiák által szervezett eseményen, illetve a KutDiákkal kapcsolatba hozható együttműködések és emberi kapcsolatok során.

A Kódex rendelkezéseit a KutDiák Alumni tagok szerepkörével összhangban kell értelmezni.

A KutDiák Alumni mindenkori vezetője és a Kutató Diákokért Alapítvány munkatársai az illetékesek az etikai kódexen kívüli, váratlan szituációk megoldásában, a vitás kérdések megbeszélésben, és egyéb helyzetekben kezelésében.

2.2. A KutDiák Alumni tagok etikai normái

A KutDiák Alumni tag:

 • sem tetteivel, sem kijelentéseivel nem csorbítja a KutDiák és tevékenységének jó hírét; annak öregbítésére törekszik;
 • a KutDiák nevében semmilyen nyilatkozatot nem tesz, kivéve az erre vonatkozó külön felhatalmazása esetén;
 • tartózkodik a szélsőséges vagy környezetéből megbotránkozást kiváltó megnyilvánulásoktól;
 • gondosan kerüli az alkoholfogyasztás és egyéb tudatmódosító szerek használatát, ilyen tevékenység észlelése esetén azonnal értesíti az illetékest;
 • csak abban az esetben tartózkodik és végez feladatokat a KutDiák közösségében, ha testi és lelki egészsége és tudatállapota ezt egyaránt lehetővé teszi;
 • a környezettudatos életvitelt, a természet védelmét, az élet tiszteletét képviseli;
 • szaktudását, tapasztalatait, speciális képesítését felhasználja a diákok és a KutDiák érdekében;
 • magánérdekű tevékenységét soha nem helyezi a közérdek fölé;
 • politikai, felekezeti nézeteit és szerepvállalásait időben és térben határozottan elkülöníti Alumni tagságától, és az ehhez kapcsolódó tevékenységétől, kapcsolataitól;
 • intézményen kívüli tisztségeit, megbízatásait nem használja a diákok és a KutDiák befolyásolására.

2.3. Kapcsolatok

A KutDiák Alumni tag a KutDiákkal összefüggésbe hozható kapcsolatait érintő alapvető morális szabályai:

A KutDiák Alumni tag:

 • kapcsolatban áll a diákokkal, a vezetőséggel és a Kutató Diákokért Alapítvánnyal, és kerül minden olyan megnyilvánulást, amely az említett személyekkel szemben méltánytalan megkülönböztetést vagy lenéző hozzáállást éreztet;
 • társadalmi, szakmai kapcsolatai révén létrejött helyzetét a KutDiákkal összefüggésben semmilyen – másoknak méltánytalan hátrányt okozó – személyes előny szerzésére nem használhatja föl;
 • a KutDiákkal összefüggésbe hozható tevékenysége során – a mindennapi életben szokásos kisebb figyelmességek kivételével – nagy értékű ajándékot, pénzt és jogtalan előnyt nem fogad el, nem ad, valamint ilyesmit soha senkitől, semmilyen mértékben nem vár el;
 • kapcsolata a diákokkal mentor-mentorált kapcsolat;
 • magánéleti vagy közéleti problémáit nem viszi be a diákok közé;
 • a diákok magánéletét tiszteletben tartja, velük intim testi, lelki kapcsolatot nem létesít;
 • a diákokat magáncéllal munkavégzésre nem készteti;
 • saját diákjait vagy közeli rokonait – lehetőség szerint – nem minősíti vagy bírálja a versenyek keretében, illetve ha ez az adott körülmények folytán elkerülhetetlen, őket a többi diákkal azonos bánásmódban részesíti, és semmiféle jogtalan előnyhöz nem juttatja;
 • törekvéseinek, céljainak elérésére semmiféle erőszakot nem alkalmaz még közvetve vagy erre utaló magatartás formájában sem;
 • hátrányos megkülönböztetést nem alkalmaz, túlzottan bizalmaskodó viszonyt nem alakít ki a diákokkal;
 • kommunikációja érthető, választékos, pontos, igényességében példamutató: beszédéből komolyság, megbízhatóság és törődés érződik ki;
 • tapasztalatait, észrevételeit szükség szerint megosztja tagtársaival;
 • tevékenységével kapcsolatos építő, jobbító célzatú kritikát segítségként fogadja;
 • tagtársai munkáját objektíven és kizárólag szakmai szempontok alapján értékeli;
 • amennyiben úgy véli, hogy tagtársa valamely tevékenysége sérti az itt leírtakat, ezt haladéktalanul jelzi az érintettnek, majd ha ez nem vezetett eredményre, akkor az illetékes vezetőnek is;
 • szakmai problémát, fegyelmi ügyet és minden olyan eseményt, amely a KutDiák jó hírnevét, szakmai megbecsültségét csorbíthatja, kizárólag az illetékesekkel vitat meg, beleértve ebbe az KutDiák belső életével kapcsolatos, a vezetés által bizalmasnak nyilvánított információkat;
 • problémáival, kérdéseivel és javaslataival mindig az illetékesekhez fordul.